2019-03-26
Dagens namn: Emanuel

ARBOGA BÅTKLUBB
Box 173
732 23 ARBOGA


E-post till Arboga Båtklubb

Startsida
 
 ÅRSPROGRAMMET 2019
 Arboga Båtklubb
 ÅRSMÖTESPROTOKOLL
 VERKSTADEN - bokning
 BLI MEDLEM
 BLANKETTER
 STADGAR OCH REGLER
 AVGIFTER
 STYRELSEN
 VARVET
 BÅTLÄNKAR

 Fotoalbum
 Gästbok

 
Sök inom hemsidan
Besöksräknare: 306575
Information om cookies

Vädret Arboga

STYRELSEMÖTE 19-03-05
Styrelsemöte 2019-03-05

Närvarande:
Tomas Nordman Ordförande
Per Forsberg Vice ordf.
Fredrik Luthman Sekreterare
Lennart Johansson Kassör
Anders Birgersson Varvsansvarig
Dag Löfgren Suppleant
Göran Hagström Suppleant
Jörgen Älvenstrand Fastighetsansvarig
Henry Edin Webbansvarig
Frånvarande: Bernt Andersson, Miljöombud och Johan Engström, Bryggansvarig

§ 1 Mötets öppnande
Kvällens möte öppnades och leddes av ordförande Tomas Nordman.

§ 2 Dagordning
Dagordningen lästes upp och godkändes av mötet.

§ 3 ABK ekonomi
Kassören Lennart Johansson redovisade ABK:s ekonomiska läge.

§ 4 Medlemsförändringar
Styrelsen beslutade att inte bevilja en ny medlemsansökan.

§ 5 Miljöinspektion
Miljögruppen har gjort en besiktning i delar av våra båthus(rad A och B). Tänk på att ta bort så
mycket som möjligt av gamla kemikalier som inte används. De kemikalier som finnas kvar ska
placeras i lämpligt kärl.
Klubben behöver någon frivillig som kan ta på sig ansvaret att arbeta med vårt
brandskydd.

§ 6 Kranprojektet
Inget nytt sedan årsmötet.

§ 7 Stadgar
Nytt förslag till uppdatering, ”medlemskap innebär inte automatiskt att man erhåller båtplats på
land eller vid våra bryggor”.

§ 8 Övriga frågor

• Svårt att hitta support till vår hemsida.
• Lennart kontaktar Balder i köping för att diskutera ett nytt upplägg för hemsidan.
• Anticimex har besökt klubben för att visa upp en kajskrämma, styrelsen tycker att
kostnaden är för hög, 12500:-/år.
• Vi har en medlem som under en kortare period vill bo i sin båt, Tomas N kontaktar
medlemmen och reder ut hur detta ska fungera.
• Lennart redogjorde för mötet som SBU hade på båtmässan.
• Blankett för reseräkning kommer att tas fram.

§ 9 Nästa möte
Nästa möte som är ett Medlemsmöte kommer att hållas i Ulvesundsgymnasiets gamla lokaler i
Kungsör, mötet kommer att hållas den 28/3 tillsammans med KSS och KMBK.
Separat kallelse kommer via mail.
Styrelsemötet flyttas till den 2/4.

§ 10 mötet avslutas
Ordförande avslutade mötet.
Ordförande Sekreterare
Tomas Nordman Fredrik Luthman


MEDLEMSMÖTE 2 APRIL. ÄNDRING AV TIDPUNKT OCH INNEHÅLL
Medlemsmötet den 2 april utgår och ersätts av ett medlemsmöte den 28 mars på Ulvesundsgymnasiet i Kungsör .
Börjar med kaffe och mingel kl 18,00. Mötet startar kl 18.30. Representant från SBU kommer att prata om problematiken kring bottenfärger.

OM BOTTENFÄRG
Hej alla ABK

Som ni alla vet måste vi nu börja följa alla miljölagar och -regler.

När det gäller bottenfärger gäller följande:

Ingen färgborttagning innan vi utrett hur det skall gå till.

Ingen ny bottenmålning under 2019.

Övrig info:

Vi har sökt LOVA bidrag för färgmätning på våra båtar. Svar hoppas vi kommer under februari och därefter kan vi boka mätningen som måste ske innan vi sjösätter. Därefter kan arbeta vidare med hur vi skall gå vidare med arbetet på våra båtbottnar. Gå gärna in på Torshälla Segelsällskaps hemsida http://www.torshallasegelsallskap.se/ (flik miljöarbete) och läs om den mätning som de gjort.

Under slutet mars planerar vi ett större medlemsmöte i Kungsör för medlemmarna i ABK, KMBK och KSS om båtbottenfärger. Peter Karlsson från SBU kommer och håller föredrag. Kallelse kommer under början på mars.

Vi har nu antagit nya miljöregler och det innebär att ni måste ta bort eller "valla in" dunkar, burkar, fat, batterier mm.

Miljögruppen ABK

MILJÖARBETE
Status på klubbens miljöarbete

Som alla vet så måste vi följa Sveriges miljölagar. Vi inte får förorena mark eller vatten! Det innebär att i Mälaren är det förbjudet att använda biocidfärg (giftfärg) som skydd mot beväxning på båtbottnen.

2 maj 2018 kom miljö- och hälsoskyddsinspektör Jonas Liljesvan till ABK och gjorde en miljöinspektion. Han upptäckte att vi har brister. Bristerna kunde delas in ”regler och rutiner” samt bottenfärg.
Jonas Liljesvan, som är miljö- och hälsoskyddsinspektör i Arboga och Kungsör, gjorde miljöinspektion hos ABK, KMBK och KSS. Alla tre klubbarna hade samma brister! I juni 2018 skapade vi en arbetsgrupp med deltagare från alla 3 klubbarna.

För att åtgärda ”regler och rutiner” skapade vi tre miljöregler: avfallshantering, kemikalier samt underhåll av båtar. Regelförslag som kommande årsmöte skall ta ställning till. De antagna reglerna kommer att finnas på vår hemsida tillsammans med våra uppdaterade stadgar och brygg och varvsregler.
Det som står i dessa regler är inte svårt att följa.

Största bristerna har vi i vår hanteringen av kemikalier. För att förhindra risk för att förorena marken skall alla kärl ha en ”invallning”. Burkar, dunkar måste stå i plastbackar eller något annat som fångar upp läckage.

Båtar i Mälaren inte får vara målade med biocidfärg och måste saneras. Hur detta skall gå till är just nu okänt. Många äldre båtar kan ha extremt giftiga färger (TBT) - farliga både för den som sanerar och omgivningen.
Vårt mål är att alla båtar som ligger vid klubbens bryggor eller som bottentvättas på vårt område skall vara sanerade inom några år.

Första delmålet är att under våren få fram vilka båtar som är aktuella för saneras men också bjuda in till en informationskväll.

Eftersom i stort sett alla berörda båtar ligger på klubbens område så är det enkelt att göra en mätning på båtarna med en så kallad XRF-mätning. Offererat pris för en mätning är ca 450 kr/båt. Klubben har skickat in en Lova ansökan om bidrag till denna kostnad.

Jonas Liljesvan har meddelat att han kommer att göra förnyade inspektioner under 2019 och 2020.

ELFÖRBRUKNING
Inför vinteruppläggningen vill styrelsen påminna om reglerna för elförbrukning. I avgiften för vinteruppläggning ingår kostnaden för el till laddning, handverktyg och tillfällig uppvärmning när man är i båten och jobbar. För övrig elförbrukning ska klubbens elmätare kopplas in. Kontakta slipchefen Anders Birgersson för inkoppling av elmätaren.
Tel nr 070-1522244

DU MÅSTE UPPVISA EN FÖRSÄKRINGSKOPIA!!!
Båtar, husvagnar, husbilar och andra fordon som förvaras på vårt område måste
vara försäkrade.

Vid sjö- och torrsättning kontrolleras båtens försäkring av slippersonalen.

För övriga fordon och båtar som inte sjösätts anmodas ägaren att skicka in kopia på försäkringsbeskedet till styrelsen – senast 23/6 2016 till: Arboga Båtklubb
Box 173, 73223 Arboga
e-mail
058915350@telia.com

RABATT HOS SAMUELSSONS FÄRG!
Sponsringsavtal har träffats med ”Samuelssons Färg & Designhus”. Rabatter
gäller för Internationals båtfärger, extrapriser och dito på lim, verktyg och
förtunningar. Rabattlista finns anslaget i klubbstugan.

Namn måste anges för att
erhålla rabatt. Samuelssons färg har fått medlemslista.

Hemsidan gjord av Joakim Bodin, joakim@seawalker.se Upphovsrättslagen gäller!